Kallelse till extra årsmöte

2014-10-16

 

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av  mötesordförande och mötessekreterare

3. Val av protokolljusterare

4. Kontroll av att mötet har utlysts enligt stadgarna

5. Beslut om upplösning av föreningen per 31 december 2014 och överlåtelse av huvudmannaskapet för tidskriften RIG till Kungliga Gustav Adolfs Akademien från och med 1 januari 2015. (Se bifogade stadgar, protokoll från ordinarie årsmöte 24 april 2014 samt överenskommelse mellan Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur angående tidskriften RIG, undertecknad 16 juni 2014)

6. Mötet avslutas

Styrelsen

 

 

bilaga 1. Överenskommelse

 

Överenskommelse mellan Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Föreningen för svensk kulturhistoria angående tidskriften RIG

 

Tidskriften RIG utkom med sitt första nummer 1918. Den är en vetenskaplig tidskrift profilerad mot etnologi och kulturhistorisk forskning så som denna bedrivs inom ett flertal andra akademiska discipliner. Tidskriften utkommer med fyra häften årligen, sammanlagt 256 sidor per år. Varje häfte innehåller två eller tre artiklar, en omfattande recensionsavdelning och utrymme för debattinlägg. Tidskriftens utgivningsfrekvens är en viktig förutsättning för dess förmåga att leverera aktuella bidrag till det vetenskapliga samtalet. Dess huvudspråk är svenska, men artiklar på andra skandinaviska språk samt engelska har förekommit. 

Tidskriften utges av Föreningen för svensk kulturhistoria. På Föreningens initiativ har väckts frågan om Kungl. Gustav Adolfs Akademien kunde överta huvudmannaskapet för tidskriften. Akademien har ställt sig positiv till ett övertagande, och representanter för parterna har vid möte 3 juni 2014 enats om följande premisser för överlåtelsen.

 

  • Tidskriftens redaktör och tekniska redaktör kvarstår på sina poster.
  • Akademien övertar huvudmannaskapet med ambitionen att i dialog med redaktören värna och vidareutveckla tidskriftens karaktär.
  • Tidskriften skall hållas digitalt tillgänglig med Open Access.
  • Huvudmannaskapet överförs till Kungl. Gustav Adolfs Akademien 1 januari 2015.
  • Föreningen för svensk kulturhistoria upphör 31 december 2014, och föreningens tillgångar tillfaller då Akademien i enlighet med § 14 i Föreningens stadgar. Beslut om upplösning och överföring av tillgångarna har fattats en första gång vid 2014 års ordinarie årsmöte i Föreningen, och vinner laga kraft först efter att det har bekräftats vid extraordinarie årsmöte, även detta i enlighet med § 14 i dess stadgar.
  • Treårigt utgivningsstöd från Vetenskapsrådet skall vid 2014 års utlysning sökas genom redaktörens försorg.

 

Uppsala och Stockholm den 16 juni 2014

För Kungl. Gustav Adolfs Akademien 

 

Lennart Elmevik

Professor emer.

Preses

 

För Föreningen för svensk kulturhistoria 

Barbro Blehr

Professor

Ordförande