Submissions

This journal is not accepting submissions at this time.

Author Guidelines

RIG – VÄGLEDNING TILL FÖRFATTARNA

RIG publicerar artiklar, presenterar nya avhandlingar, debattbidrag, bokrecensioner och notiser inom den kulturhistoriska forskningen. Redaktionen välkomnar manuskript från alla områden inom detta forskningsfält. Manuskripten skall vara skrivna med radavstånd 1,5 och bred marginal. Artiklarnas omfång bör ligga mellan 35.000 och 55.000 nedslag, inklusive noter och litteratur. Artiklarna skall ha en kort engelsk sammanfattning om ca 1.500 nedslag. Bilder välkomnas. En avhandlingsrecension bör maximalt omfatta 17.000 nedslag, ett debattinlägg max 8.000 tecken, en bokrecension max 15.000 tecken och en notis bör inte vara längre än 4.000 tecken. Artikel- och recensionsmanuskript sändes helst med e-post till redaktionen. Artikelmanus granskas av redaktionen och/eller extern läsare. Vid frågor kontakta redaktören.

UTFORMNING AV MANUSKRIPT

Vi följer Svenska Skrivregler och SAOL. Nytt avsnitt markeras med indrag. Noter anges med siffra och skrives som slutnoter. Litteraturreferenser användes enligt följande. I texten anges författarnamn, årtal och sidhänvisning inom parentes "som Broberg (1988) påpekat", "flera studier visar detta (Ehn 1996, Nilsson 1993, Skarin Frykman 1987)...", "som dokumenterat detta (Lundgren 1996:129ff.)...". Litteraturlistan placeras sist. Uppställning och kursivering sker som exemplen visar:

Daun, Åke 1993: Etnologin, framtiden och samhället. I: Gerholm, Lena (red.): Etnologiska visioner. Femton forskare reflekterar kring sitt ämne. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Högdahl, Elisabeth 2003: Göra gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. Hedemora: Gidlunds. Larsson, Lisbeth 1997: Modernismens kvinnliga avantgarde. Tvärsnitt nr 1.

MANUSKRIPTEN SKALL INNEHÅLLA FÖLJANDE
l Författarnamn, titel och institutionstillhörighet eller motsvarande. 2 Själva texten. 3 Numrerade noter vid behov. Ange inte litteraturhänvisningar i noterna. 4 Litteraturreferenser, alfabetiskt ordnade. 5 Engelsk sammanfattning (omkring 300 ord eller 1500 nedslag). Artikelns titel på engelska. 6 Bildoriginal och eventuella bildtexter insändes i samband med slutgiltigt manuskript. Manuskript skickas lämpligast via e-post. Redaktionen påtar sig ej ansvar för manuskript. Rig låter granska manuskript enligt ett Peer Review-system som innebär att samtliga artiklar granskas av redaktionen och medlemmar av redaktionsrådet och/eller oberoende externa granskare.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.