Betydelsen av sociala nätverk för ensamkommande unga

En kvalitativ intervjustudie om sociala nätverk och socialt kapital

  • Cecilia Cedlöf Lund University

Abstract

Under år 2015 ansökte 162877 personer om asyl i Sverige; majoriteten var från Syrien, Afghanistan och Irak. 35369 var ensamkommande barn, varav de flesta från Afghanistan. Året innan, 2014, var motsvarande siffra 7049 ensamkommande barn (varav 1547 från Afghanistan). Många av de ensamkommande barnen har varit i Sverige i över två år och har börjat bygga nya liv med skola, vänner och förhoppningar att få stanna. Genom intervjuer undersöks här vad sociala nätverk, sociala relationer och ideella föreningar har för betydelse för ensamkommande unga från Afghanistan. I artikeln analyseras hur olika sociala nätverk har inverkan på individens möjlighet att öka sitt sociala kapital. Dessa sociala nätverk inbegriper bland annat mänskliga kontakter, gemensamma intressen, sociala roller och ekonomi som förser individen med olika slag av socialt stöd. Studien fokuserar på individernas subjektiva upplevelser och betydelse av sociala nätverk, i relation till socialt kapital. Detta är angeläget att i större utsträckning lyfta ensamkommande ungas upplevelser i samhället, då mycket av forskningen i nuläget är kopplad till psykisk ohälsa, migrationsprocessen och att vara ny i Sverige.

Published
2019-05-06