Redaktörerna har ordet

  • Alice Hertzberg Lund University
  • Annika Marie Ruge Lund University

Abstract

Nr. 4 | Redaktörerna har ordet

Detta är det fjärde numret av Provocatio. Tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters uppsatser tillgängliga, i omarbetad och nedkortad form, för en bred läsekrets. Detta nummer innehåller tio artiklar av studenter och alumner från kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.

Tidskriftens första bidrag är Nicole DeLays undersökning av av Europeiska unionens identitetskonstruktion. DeLay undersöker detta genom att analysera Europaparlamentets diskurs kring sanktioner ur ett relationellt perspektiv. Johanna Caminati Engström tar sig an det civila samhällets roll i demokratiska processer genom att anlysera svensk biståndspolitik som är inriktad på Turkiet medan Maral Afsharian skriver om spänningsförhållandet mellan yttrandefrihet och skydd mot diskriminering i artikeln Avvägningen mellan föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer.  

Melissa Lennartsson undersöker, från ett genusteoretiskt perspektiv, hur mäns våld mot kvinnor i nära relationer framställs i svenska nationella handlingsplaner från 2002 till 2016. I Oda Karoline Foldøys artikel riktas ljuset mot tabun som är knutna till menstruation, med fokus på en hinduistisk menstruationstradition i Nepal. Ebba Carlson uppmärksammar studenters syn på säljande av sex och undersöker hur den svenska lagstiftningen påverkar deras inställning i artiklen What do Swedish Students Think About the Sale of Sexual Services?

Cecilia Cedlöf undersöker vad sociala nätverk, sociala relationer och ideella föreningar har för betydelse för ensamkommande unga afghaner i Sverige medan Elisabet Ydman undersöker hur exilaktivister från Bahrain fortsätter att engagera sig som aktivister i exil och svarar på hur exil förändrar den politiska rösten. I Maria Vestrins artikel Volontärresor – Ett nytt uttryck för ”white man’s burden”? problematiseras volontärindustrins utformning från ett postkolonialt perspektiv i relation till volontärernas önskemål. Tidskriften avslutas med Mattias Svans bidrag som visar hur utsatta EU-migranter porträtteras som främlingar i svensk media och att denna konstruktion påverkar de sociala insatserna för denna grupp.

Redaktörer för numret är Alice Hertzberg och Annika Marie Ruge.

Published
2019-05-06