Om tidskriften

Idén med tidskriften är att samla forskning om populärkultur i alla dess former – med fokus på de nordiska länderna. Det sistnämnda bör förstås som att det inte bara handlar om populärkultur från Norden, utan också sådana yttringar som behandlar eller gestaltar företeelser av olika slag som kan knytas till Norden i vidaste bemärkelse. Målgrupper är främst forskare och studenter inom alla ämnesområden; professionellt verksamma inom populärkultur, samt alla som betraktar sig som generellt intresserade av populärkulturella fenomen.

Populär utkommer med två nummer per år

Tidskriften har som policy att tillgängliggöra sitt material open access.

Artiklar och recensioner publiceras i Populär på svenska, danska och norska och engelska. 

Populär har en redaktion vars medlemmar har sin bas på Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Etnologi, litteraturvetenskap, intermediala studier och digitala kulturer är ämnesidentiteter som finns representerade bland redaktionsmedlemmarna.

Tidskriften tillämpar ett peer review-system: samtliga artiklar läses och bedöms av redaktionen, samt av externa granskare från olika delar av världen.