Senaste numret

Vol 96 (2021): Tidegärden i kyrkotraditionerna
					Visa Vol 96 (2021): Tidegärden i kyrkotraditionerna

Tidegärden är vid sidan av mässan kyrkans huvudsakliga gudstjänst- och böneform. Alltsedan äldsta kristen tid har sjungandet eller läsandet av Psaltaren varit en del av fromhetslivet. Från senantik och tidig medeltid har veckans och kyrkoårets tidegärd utgjort ryggraden i både klostrens, kyrkornas, den privata fromhetens och den kristne individens gudstjänstliv. I väst har benediktinregeln från 500-talet, i vilken en sådan ordning för ”tiderna” stadfästs, därför i modern retrospektion ibland kallats västerlandets viktigaste dokument även i bredare kulturhistorisk mening.

Trots sin avgörande betydelse i människors liv genom seklerna har tidegärden haft en långt krokigare väg inom svenskt kyrko- och samhällsliv än mässan. Denna volym behandlar i ett antal vetenskapliga bidrag tidegärden ur olika aspekter. Här finns perspektiv från 1500-talets första tideböcker på svenska språket, via den skepsis med vilken gudstjänstformen senare under sekler kom att betraktas och dess
därpå följande ”återupplivande” under 1900-talet. Vidare belyses dagens läge med ett oväntat uppsving av digital, interaktiv tidegärd med tekniska hjälpmedel och oväntade ekumeniska strömningar mellan ”gamla” och ”nya” kyrkotraditioner.

Sist i årsboken följer ett femtontal recensioner av nyutkommen litteratur inom liturgik, homiletik, kyrkokonst och kyrkomusik.

Författare:

Rickard Melkersson, fil. dr. i Nordiska språk, universitetslektor, Högskolan i Halmstad.

Sverker Jullander, senior professor i musikalisk gestaltning, Luleå tekniska universitet.

Jimmy Österbacka, präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, doktorand i praktisk teologi, Åbo akademi.

Robert F. Taft, SJ (1932–2018), präst i den unierade ryska katolska kyrkan, professor vid Påvliga institutet för orientaliska studier i Rom.

Mikael Löwegren, teol. kand. doktorand i praktisk teologi vid Lunds universitet, präst i Svenska kyrkan.

Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, särskilt diakonivetenskap vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan.

Karin Karlsson, kyrkomusiker, bibliotekarie, fil. lic. i litteraturvetenskap.

Redaktör:

Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet.

Redaktionsgrupp:

Anna J. Evertsson, Mikael Löwegren och Mattias Lundberg.

Redaktion i övrigt:

Erik Bergman, Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren, Stina Fallberg Sundmark, Jonas Lundblad och Gabriel Bar-Sawme.

Årets årsbok ges ut med ekonomiskt stöd från samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) och Segelbergska stiftelsen för liturgivetenskaplig forskning.

Publicerad: 2022-06-01

Recensioner

  • Recensioner

    Mattias Lundberg, Torbjörn Axner, Johan Norrback, Martin Kjellgren, Jakob Lindblad, Frida Mannerfelt, Martin Berntson, Judith Fagrell, Hans Bernskiöld, Hedvig Brander Jonsson, Thomas Girmalm, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander, Bengt Lundin, Gunnar Weman, Anna J Evertsson
    251-316

Omslagets baksida

Visa alla nummer

OBS: Tidskriftens innehåll visas inte alltid korrekt i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare!