Recensioner av:

Författare

 • Jan-Olof Aggedal
 • Stephan Borgehammar
 • Ingmar Brohed
 • Anders Dillmar
 • Anna J Evertsson
 • Ragnar Holte
 • Louise Lillie
 • Martin Modéus
 • Sven-Erik Pernler
 • Sven-Åke Selander
 • Boel Hössjer Sundman

Abstract

Recenserade böcker:

Tord Harlin, fotograf och huvudredaktör, Oloph Bexell, huvudförfattare och redaktör, Bengt Olof Kälde – kyrkokonstnär och heraldiker. Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, 2006

Jan Öberg, Erika Kihlman och Pia Melin (red.), Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Föredrag från ett symposium vid Stockholms universitet oktober 2005. Sällskapet Runica et Mediævalia, 2007

Stina Fallberg Sundmark, Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition. Bibliotheca Theologiae Practicae 84. Diss., Uppsala univ. Artos & Norma bokförlag, 2008

Anna Maria Böckerman-Peitsalo, Objektivitet och liturgisk förankring. Strävanden att införa ny saklighet inom kyrkomusik
och gudstjänstliv i Borgå stift 1923–1943. Diss., Åbo Akademi, 2005

Lena Petersson, Kärlekens måltid – en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986–2004. Diss., Lunds univ., 2005

Sune Fahlgren, Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet. ÖTH rapport, supplementserie 3. Diss., Örebro Teologiska Högskola, 2006

Gunnar Weman, Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum. Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan. Bibliotheca Theologiae Practicae 79. Diss., Uppsala univ. Artos & Norma bokförlag, 2006

Stina Fallberg Sundmark och Göran Lundstedt (red.), Kyrkoliv i 1800-talets Sverige. Festskrift till Oloph Bexell. Bibliotheca Theologiae Practicae 83. Artos & Norma bokförlag, 2007

Göran Gustafsson, Luka 27 om kyrklig sed 2002.
Materialbeskrivning Resultatredovisning Analysexempel. Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, ny följd 8. Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, 2008

Marcus Willén (red.), Gud är en av oss. Om psalmdiktaren Anders Frostensons liv och författarskap. Humanistica Oerebroensia. Artes et linguae 13. Örebro Universitet, 2007

Tord Larsson & Birger Olsson (red.), Den gamla översättningen. Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria. Föredrag vid en konferens i Lund den 21–25 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Acta Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis / Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund LXXXIV, 2005

Downloads

Publicerad

2013-03-23