Undantag från kravet på etikprövning av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

En internationell utblick

Författare

  • Mats Johansson
  • William Bülow
  • Vilhelm Persson
  • Lena Wahlberg

Abstract

Etikprövning av forskning som avser människor ska säkerställa att forskningen bedrivs på ett etiskt försvarbart sätt. En viktig funktion är att skydda dem som deltar i forskningen (fortsättningsvis forskningspersonerna) från fysisk, psykisk och integritetsmässig skada. I Sverige är etikprövning reglerad i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen, EPL) och det är straffbart att påbörja viss slags forskning utan att först inhämta ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten (EPM).2 På senare år har det svenska etikprövningssystemet blivit föremål för hård kritik. Kritiken har rört många olika saker men den har huvudsakligen riktat in sig på systemets utformning och negativa inverkan på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Downloads

Publicerad

2023-09-22