Konsekvenser om etikprövningskrav inte uppfylls

Komplext och svåröverskådligt samspel mellan olika regelverk

Författare

  • Vilhelm Persson
  • William Bülow
  • Mats Johansson
  • Lena Wahlberg

Abstract

I Sverige är det förbjudet att bedriva viss forskning om denna inte först har godkänts vid en etikprövning. Det är endast Etikprövningsmyndigheten eller, efter överklagande, Överklagandenämnden för etikprövning (nedan Önep), som kan ge ett sådant godkännande. Detta framgår av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (nedan EPL). Forskning kan ske i strid med förbudet genom att erforderlig prövning aldrig skett, att ansökan om forskningen avslagits eller att forskningen (i relevant mening) skiljt sig från det som angivits i en godkänd ansökan. Att forskare bryter mot lagen kan förstås bero på medvetna val, men kan också orsakas av olika slags missuppfattningar. Om någon bryter mot förbudet kan flera olika konsekvenser uppkomma, vilket diskuteras i denna artikel.

Downloads

Publicerad

2023-09-22