Kommentar till Henrik Wenander: ”Underordning och självstyrelse. De svenska kommunernas konstitutionella roll i det europeiska flernivåsystemet”

Författare

  • Johan Höök

Abstract

Henrik Wenander belyser i sin uppsats flera viktiga och intressanta frågor kring kommunernas roll i förhållande till EU. Kommunernas roll i det svenska systemet är speciell i så måtto att Sverige är en enhetsstat samtidigt som det finns ett grundlagsfäst kommunalt självstyre. Det grundlagsfästa självstyret är samtidigt inte närmare definierat i regerings- formen. Lagrådet konstaterade i ett yttrande, förvisso före senaste grundlagsreformen, att det ytterst är riksdagen som sätter grän- ser för det kommunala självbestämmandet. ”Samtidigt är föreställningen om kommunal självstyrelse en levande realitet i svenskt samhällsliv. Någon innebörd måste den kommunala självstyrelsen ha, låt vara att det är ovisst hur långt den sträcker sig.” Även om de juridiska gränserna är diffusa är dock de svenska kommunernas självstyre i ett europeiskt perspektiv mycket stort. Där andra länders kommuner har begränsade uppgifter har de svenska kommunerna hand om stora delar av välfärdsstaten. Den kommunala beskattningsrätten ger kommunerna en relativt stor frihet att styra över sin finansiering. Kommunallagen ger vidare kommunerna stor frihet att välja hur man ska organisera sig. Eftersom kommunerna ansvarar för så många uppgifter blir också påverkan från EU så mycket större. Uppgifter som i andra länder skulle hante- ras av statliga myndigheter sköts i Sverige av kommunerna.

Downloads

Publicerad

2018-12-07