Hans Kelsens föreläsningsresor till Sverige (1933) och Finland (1953)

Författare

  • Uta Bindreiter

Abstract

Den föreliggande uppsatsen1) åsyftar att framhäva den österrikiske rättsfilo- sofen Hans Kelsens internationella renommé genom att belysa några mindre kända omständigheter kring hans resor till Skandinavien 1933 och 1953. Till dessa omständigheter får räknas den resonans som Kelsens lära bevisligen har framkallat hos den svenska (och inte minst den lundensiska) rätts- och stats- vetenskapliga publiken.

När Kelsen besökte Sverige för första gången våren 1933 stod han i begrepp att publicera den lära som skulle bli vida känd som Die reine Rechtslehre [Den rena rättsläran]. Innan han tog det avgörande steget ville han emellertid testa sina idéer i olika sammanhang. När han sommaren 1932 erhöll en for- mell inbjudan till Sverige tvekande han inte utan förberedde en presentation av läran i form av föreläsningar. Detta föreläsningsmanuskript skulle omedel- bart översättas till svenska och publiceras i Statsvetenskaplig Tidskrift (1933).

Downloads

Publicerad

2018-12-07

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden