Vol 26 (2011): Polsk – skandinaviska möten. Spotkania polsko – skandynawskie