Fågel, fisk eller mittemellan? – Handledares uppfattningar om lärarutbildningens examensarbeten

  • Anders Råde Umeå universitet
Nyckelord: akademisering, professionella mål, professionsutbildning, vetenskapliga mål

Abstract

Kärnan för en akademisk professionsutbildning, som lärarutbildningen, är att den omfattar och kan integrera både vetenskapliga och professionella mål, vilket även bör avspeglas i utbildningens examensarbeten. Dock innebär denna integrering vissa svårigheter eftersom den kan skapa spänningar mellan det som kan benämnas traditionellt vetenskaplig bildningsideal och ett mer nyttoinriktat professionsideal. Denna studie syftar till att belysa handledares uppfattningar om dels vilka vetenskapliga och professionella mål examensarbetet bör uppnå, dels om möjligheter och svårigheter med integreringen av vetenskapliga och professionella mål för examensarbeten inom lärarutbildningen. 24 intervjuer har genomförts med disputerade handledare för examensarbeten inom ordinarie lärarutbildning. Resultatet visar å ena sidan att examensarbetet ofta kännetecknas av att innefatta både vetenskapliga och professionella mål, att integreringen av målen ses som något positivt och att konkreta integreringsmöjligheter lyfts fram. Resultatet visar å andra sidan att vissa handledare värderar de vetenskapliga målen i högre grad, att integrering av målen ses med viss tveksamhet och att det finns konkreta svårigheter för integrering av de två målområdena.

Författarbiografi

Anders Råde, Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Doktorand

Publicerad
2016-10-14
Sektion
Artiklar