Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Innehåll och omfattning motsvarar tidskriftens riktlinjer (seOM/MANUSKRIPT/FÖRFATTARRIKTLINJER)
 • Bidraget har inte varit publicerat tidigare eller så har föreskrifterna vid återpublicering iakttagits (se OM/MANUSKRIPT/FÖRFATTARRIKTLINJER)
 • Bidraget är i Word-format (.doc, .docx, eller .rtf)

 • Referenshanteringen i bidraget följer APA i såväl löpande text som referenslista (se t.ex. följande instruktioner)
 • Texten har enkelt radavstånd, 12 punkters font, använder kursiv istället för fetstil eller understrykningar (förutom för webbadresser)

   

 • Bilder och figurer är försedda med bild-/figurtexter och placerade på plats i den löpande texten istället för samlade i slutet. För att säkerställa att inga förskjutningar av figurer/illustrationer sker på grund av att olika versioner av ordbehandlingsprogram används rekommenderas att en pdf-version av bidraget bifogas till Word-filen

Riktlinjer för författare

Riktlinjer för författare

Högre utbildning har som målgrupp alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan. Denna målgrupp är förhållandevis bred och författare bör därför tänka på att texterna skall kunna läsas med behållning även utanför det egna sammanhanget eller ämnesområdet . Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av högskolan.

Bidragstyper

Artiklar. 6000 ord eller färre inklusive abstract. Bidragen kan utgöras av forskningsartiklar, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade artiklar, eller litteraturöversikter (reviews). Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Artiklar granskas kollegialt (peer review) - se särskild rubrik för mer information kring processen.

Forskningsnotiser (research notes). 2000 ord eller färre. Pågående forskning, teoretiska eller metodologiska dilemman, diskussion om forskningsfrågor och/eller problemområden inom undervisning och lärande. Bidragen beskriver pågående forskning snarare än resultat av forskning. Bidrag i denna kategori granskas i normalfall enbart av redaktionen.

Reflektion. 6000 ord eller färre inklusive abstract. Kritik, analys och frågeställningar utifrån erfarenheter av att bedriva, leda eller studera pedagogisk verksamhet inom högskolan. Utgångspunkter samt beskrivningar av tillstånd och skeenden bör vara väl underbyggda. Artiklar granskas kollegialt (peer review) - se särskild rubrik för mer information kring processen.

Goda exempel (best practice). 2000 ord eller färre. Beskrivning och förklaring av framgångsrika tillvägagångssätt i och runt undervisningen. Bidragen bör vila på någon form av utvärdering och vara gångbara även utanför författarens eget sammanhang och ämne. Bidrag i denna kategori granskas i normalfall enbart av redaktionen.

Debattinlägg. 800 ord eller färre. Lyfter frågor av vikt för utveckling av lärande och undervisning. Svar på debattinlägg uppmuntras. Bidrag i denna kategori granskas av redaktionen.

Bokrecensioner. 1500 ord eller färre. Recensionen kan avse både svenska och utländska böcker. Även temanummer i vetenskapliga tidskrifter kan recenseras. Recensionen bör redogöra för verkets innehåll, starka respektive svaga sidor, samt tydligt redogöra för bokens relevans för Högre utbildnings läsekrets. Kontakta redaktionen om du vill föreslå en bok för recension eller själv recensera en bok – redaktionen kan ibland ordna med recensionsexemplar. Bidrag i denna kategori granskas av redaktionen.

Slutligen mottar redaktionen gärna andra typer av inlägg så som krönikor, kommenterar, reportage från konferenser och liknande av relevans för lärande och undervisning inom högre utbildning.

Författare och medförfattare

Ett bidrag kan ha en eller flera författare. För att räknas som författare eller medförfattare till ett bidrag måste man:

 • ha gett väsentligt bidrag till idé och utformning eller datainsamling eller analys och tolkning, eller
 • ha bidragit till utarbetandet av själva manuskriptet eller varit med i kritisk revision av det intellektuella innehållet, samt
 • ha godkänt och vara beredd att ta ansvar för den version som publiceras.

Återpublicering

Högre utbildning tillåter återpublicering av texter. Redan publicerade texter kan skickas till Högre utbildning om författaren samtidigt lämnar in till redaktionen: ursprungstexten, information om var texten tidigare varit publicerad, om texten är i original eller i omarbetad form, medgivande från ev. medförfattare samt medgivande från ansvarig utgivare för den tidigare publikationen till att texten publiceras i Högre utbildning. Författare som har bidrag publicerade i Högre utbildning och som önskar återpublicera dessa i andra tidskrifter, ansöker om tillstånd hos Högre utbildnings redaktion. Författare får alltid lägga ut sina texter på en personlig hemsida om det görs med en hänvisning till att artikeln publicerats i Högre utbildning.

Kollegial granskning

Alla bidrag granskas av redaktionen. Bidrag i form av artiklar granskas även kollegialt (peer review) av minst två granskare. Granskarna känner inte till varandras identitet. Författaren känner inte heller till granskarnas identitet. Författarens identitet är känd för granskarna. Med utgångspunkt i granskarnas omdömen tar redaktionen ställning till om bidraget skall publiceras, avvisas eller omarbetas. Efter eventuell omarbetning tar redaktionen på nytt ställning till om bidraget skall publiceras. Redaktionen förbehåller sig rätten att vid behov nyttja kollegial granskning även för andra bidragstyper än artiklar.

Granskarna författar sitt utlåtande baserat på en helhetsbedömning av bidraget. Granskaren ger någon av följande rekommendationer: att bidraget antas, att omarbetning behövs, att en annan granskare utses, att bidraget skickas till annan tidskrift eller att bidraget avslås. Granskaren kan även rekommendera att bidraget återsänds för granskning efter omarbetning eller utfärda andra rekommendationer än de som räknats upp ovan. Följande kännetecken för en god akademisk text kan tjäna som vägledning för både granskare och författare:

 • Bidraget har relevans och är förståeligt även för läsare utanför författarens ämne och sammanhang
 • Syfte och frågeställning formuleras tydligt
 • Sammanhang och bakgrund framgår tydligt
 • Eventuell metod beskrivs, tillämpas och diskuteras på ett adekvat sätt
 • Bidragets teoretiska inramning har relevans för frågeställningen och det framgår tydligt i texten varför referenser valts.
 • Slutsatser och diskussion relaterar till syfte, frågeställning, resultat samt teoretisk ram
 • Läsbarheten är god
 • Figurer och tabeller är korrekta och tydliga och försedda med förklarande figur-/tabelltexter

Integritetspolicy

Namn och e-postadresser som registreras i Högre utbildning kommer inte att användas i andra sammanhang än för denna tidskrift.