Ämne och fokus

Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av svensk högskoleundervisning. Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning i Sverige såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.

Redaktionen välkomnar bidrag som kan ge fördjupad kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och bidra till utveckling. Bidrag kan skrivas på svenska, engelska, danska eller norska (bokmål). 

Granskningsprocess

Inledande redaktionell granskning

Tidskriftens redaktion avgör om inlämnat bidrag är relevant i förhållande till tidskriftens syfte och inriktning, samt gör en första bedömning av textens aktualitet och originalitet. I detta skede kan redaktionen göra bedömningen att bidraget bör avvisas, omarbetas för att inlämnas igen, eller genomgå kollegial och/eller redaktionell granskning.

Kollegial granskning

Bidrag i form av artiklar och reflektioner, och som bedöms som relevanta av redaktionen, genomgår kollegial granskning av två granskare (peer reviewers) och minst en redaktionsmedlem. Granskarna känner inte till varandras identitet. Författaren känner inte heller till granskarnas identitet. Författarens identitet är känd för granskarna. Med utgångspunkt i granskarnas omdömen tar redaktionen ställning till om bidraget skall publiceras, avisas eller omarbetas. Efter eventuell omarbetning tar redaktionen på nytt ställning till om bidraget skall publiceras. Övriga bidragstyper granskas normalt av redaktionen, som dock förbehåller sig rätten att nyttja kollegial granskning vid behov.

Publiceringsfrekvens

Högre utbildning samlar antagna bidrag i volym och nummer och med sidnumrering löpande. Bidrag kan i efterhand komma att samlas i särskilda temanummer.

Open access-policy

Bidrag som publiceras i Högre utbildning lyder under Creative Commons licens BY-NC 4.0, dvs de är fritt tillgängliga utan kostnad för läsaren och får användas och spridas icke-kommersiellt under villkor att korrekt källhänvisning görs. 

Creative Commons-licens