Vol 7 (1979)

Sueco - Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, forsakar (szwecja), 15-18 VI 1979

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor. Georg Jaugelis

Editorial note

This issue of SLAVICA LUNDENSIA contains contributions to the second Swedish-Polish Slavic conference which was held in Forsakar, Sweden, June 15-18 1979, and organized by Association of Swedish Slavists (Svenska slavistförbundet). Apart from the papers published in the present volume, the paper  “Aparat pojęciowy opisu składniowego” was presented at the Conference by Dr. Z Zaron.

      The papers are published in the language in which they were delivered.

Innehållsförteckning

Articles

Instrumental, auditory and functional analysis of Polish intonation
Leokadia Dukiewicz
PDF
Czy alternacje morfonologiczne są zbędne
Roman Laskowski
PDF
Polska sufiksacja, imperfektywizująca a epenteza glajdow
Terho Paulsson
PDF
Tematy imienne zakońzcone na samogłoskę w języku polskim
Stanisław Urbańczyk
PDF
Status intermorfu w strukturze ciągu morfologicznego
Krystyna Kowalik
PDF
The distribution of intermorphs in some characteristic sets of Polish detoponymical derivatives
Lennart Hagåsen
PDF
Znaczenia derywatów rzeczownikowych a struktury predykatowo-argumentowe 75
Renata Grzegorczykowa
PDF
Związki morfologii, semantyki i składni w prefiksacji polskich czasoników 85
Henryk Wróbel
PDF
Zalożenia opisu polskich partykuł (uwagi wstępne)
Maciej Grochowski
PDF
Konektor adwersatywny w jezyku polskim i szwedzkim 103
Witold Maciejewski
PDF
Z problematyki zdań względnych w polskim i rosyjskim
Jan Wawrzyńczyk
PDF
Zaimki osobow jako remat
Barbro Nilsson
PDF
Anaphoric relations from the viewpoint of the referential and attributive use of language sign (Coreference and cooccurrence)
Milan Bílý
PDF
Granica czy strefa przejściowa między nomen appellativum a nomen proprium 177
Kazimierz Rymut
PDF