OER – an international trend with slow development in Sweden

  • Lasse Bourelius
  • Alastair Creelman
  • Åsa Forsberg

Abstract

Öppna digitala lärresurser (Open Educational Resources, OER) är resurser som finns tillgängliga på Internet och som kan användas fritt och i många fall också bearbetas fritt. Internationellt är OER-rörelsen mycket stark. I Sverige går utvecklingen mot öppen publicering och delande av utbildningsresurser långsamt framåt.  Enskilda lärosäten kan ta fram egna strategier men det krävs en nationell samordning. Precis som i fallet Open Access krävs det direktiv och strategiska satsningar för att förändra attityder. OER är fortfarande en gräsrotsrörelse i Sverige och utan engagemang och ställningstagande från lärosätenas ledningar och på myndighetsnivå kommer användningen att förbli splittrad och ad hoc. För att komma vidare krävs initiativ och medel från aktörer inom högskolan som Kungliga Biblioteket, KK-stiftelsen, HSV, SULF och SUHF. Ett nationellt svenskt nätverk för OER skulle kunna driva OER-frågorna på bred front!

Section
Articles