open access

Abstract

Excerpt:

I föreliggande artikel presenterar jag några tankar om språkförståelsen i Skandinavien och Norden. Utgångspunkten är en problematisering av resultaten från tidigare undersökningar av internordisk och interskandinavisk språkförståelse. Gemensamt för flertalet av dessa undersökningar är att språkförståelse definieras på skilda sätt och att resultaten av dem därför inte riktigt kan beskrivas som bitar i samma pussel. Målet med denna artikel är att försöka teckna en mer rättvisande bild av språkförståelsen idag och samtidigt problematisera vad språkförståelse egentligen kan innebära. För att kunna göra detta behövs en omtolkning av några av de termer och begrepp som vanligtvis används i diskussioner om språkförståelsen i Skandinavien och övriga Norden. På så sätt kan man få en möjlighet att teckna en bild som både är mer rättvisande och mer intressant i diskussioner om språkförståelse. Även olika typer av språknormering blir relevanta fästpunkter för resonemangen, liksom reflektioner om vad som egentligen eftersträvas när vikten av en nordisk och en skandinavisk språkgemenskap understryks i så många sammanhang…