Bidrag

Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidraget har aldrig publicerats tidigare. Det är inte heller under övervägande hos en annan tidskrift (om så är fallet förklaras det i Kommentarer till redaktören).
  • Den insända filen för bidraget är i något av filformaten OpenOffice eller Microsoft Word.
  • Texten följer de stilmässiga och bibliografiska regler som beskrivs i Riktlinjer för författare.

Riktlinjer för författare

Allmänt

Lychnos publicerar fackgranskad, svensk och/eller svenskspråkig idé- och lärdomshistorisk forskning i vid mening (inklusive teknik-, vetenskaps-, medicin- och miljöhistoria), samt motsvarande forskning på andra språk om ämnet kan anses särskilt relevant för idé- och lärdomshistoriker i Sverige. Artiklar kan publiceras på svenska, norska, danska och engelska.

Ange författarinformation enligt följande: Karl Nyman, Filosofie doktor i estetik, forskare idé- och lärdomshistoria, Institutionen för kultur och lärande, Malmö universitet, karl.xx@xx.xx.

Inget arvode utgår för publicerade bidrag. Artiklar på engelska språkgranskas i slutversionen på författarens egen bekostnad av erfaren språkgranskare.

Genom medverkan i Lychnos samtycker författaren till att dennes text kommer att publiceras med öppen tillgång (open access) på Lychnos hemsida med en CCBY 4.0-licens. Författarna har upphovsrätten till det publicerade verket.

Format och omfång

Filformat: Skicka in ditt bidrag som Word-dokument (.doc eller .docx). Namnge filen enligt följande mall: Titelns 5 första ord + understreck + innevarande år (exempel: Drömmen om en annan framtid _2022.doc). 

Formatering: Formge inte din text utöver det nödvändiga innan du skickar in den eftersom det försvårar sättningen. Använd inte autokorrigering och avstavning och använd inte automatiska formatmallar. Sätt all text i Times New Roman, 12 punkter (gäller även rubriker) och använd 1,5 radavstånd. Vänligen sidnumrera dokumentet. Lämna i övrigt sidhuvud och sidfot tomma.

Omfång: Normalt publicerar vi inte artiklar vars omfång är högre än 9500 ord inklusive noter och blanksteg. Riktlinjen är 8000-9500 ord inklusive allt. Artiklar som ingår i temablock är ofta kortare (riktlinjer för temaartiklarna ges av de personer som är ansvariga för temablocket). Kortare bidrag som inte genomgår peer-review-granskning kan också publiceras under avdelningen ”Miscellanea”.

Rubriker: Artiklar kan utöver titel ha en undertitel. Dessa skrivs ut på varsin rad och markeras med fetstil respektive kursivstil. I texten har du möjlighet att använda dig av högst två rubriknivåer. Om detta är aktuellt, skilj dessa tydligt åt genom att använda fetstil för högre och kursivstil för lägre rubriknivå. Om du bara använder en rubriknivå, håll dig enbart till kursivstil. Antalet rubriker i den löpande texten bör sammanlagt inte vara fler än ca 8–10 st.

Abstract: Artiklar, oavsett språk, ska vara försedda med en sammanfattning på engelska om ungefär 1 500 tecken inklusive blanksteg. Om din artikel är skriven på annat språk än engelska, inled då din abstract med en översättning till engelska av artikelns titel (samt eventuell undertitel). 

Språk och stil

För språklig praxis när det gäller exempelvis förkortningar, sifferuppgifter, namn på personer, organisationer och dagstidningar, användning av prepositioner, stående uttryck etc., vänligen kontrollera din text mot SAOL, Svenska skrivregler och Svensk handordbok.

Var särskilt uppmärksam på följande:

Tankstreck [–] skiljs från bindestreck [-] och används för inskjutna bisatser samt i uppgifter om tids- och sidintervall (exempelvis i referenser). Engelska långa tankstreck, så kallade
m dashes [—] används aldrig i svensk text, men ska förstås återges om de förekommer i ett citat.

Citattecken ska vara riktiga citattecken [”] och inte tumtecken ["]. Detsamma gäller enkla citattecken [’] som används för citat inom citat och som skiljer sig från det motsvarande fottecknet [']. Var uppmärksam på skillnaden mellan svenska [”_” eller ’_’] och engelska [“_” eller ‘_’] citattecken. Använd bara citattecken när det handlar om ett faktiskt citat.

Utländska uttryck som inte är citat ska kursiveras, exempelvis raison d'être eller magnum opus, men detta gäller inte utländska uttryck som kan anses vara vanligt förekommande i akademisk svensk text, som t.ex. ”ibid.”, ”et al.” och ”etcetera”. Kursivera även publikationstitlar, botaniska namn och namn på skepp. Undvik däremot att kursivera för emfas.

Förkortningar ska följa SAOL och användas sparsamt, skriv hellre ut förkortningen om det är möjligt. Om du av någon god anledning ändå använder förkortningar, skriv dem i punkterad form (”t.ex.”, ”bl.a.”, ”dvs.”).

Uteslutna passager och tillägg i citat anges med hakparenteser, några uteslutna ord med [...] och uteslutna meningar med [---].
Stor bokstav används endast i namn, i början av meningar samt när språkets skrivregler i övrigt kräver detta. Detta gäller även vid referenser till utländska titlar, tidskrifter eller institutioner.

Exempel: Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle; Darwins Bilder. Ansichten der Evolutionstheorie, 1837–1874; The genealogies recorded in the sacred scriptures, according to euery family and tribe, with the line of our Sauiour Iesus Christ, obserued from Adam to the blessed Virgin Mary.

Bilder

I bedömningsskedet kan lågupplösta bilder tillhandahållas. Först när uppsatsen slutgiltigt antagits måste originalbilder eller högupplösta bildfiler (jpg eller tiff) levereras. Varje bild ska numreras (Fig. 1, Fig. 2, osv.) och ha en tillhörande bildtext, där bildkälla tydligt anges. Det är författarens ansvar att i behövliga fall erhålla tillstånd för att reproducera bilder samt att betala eventuella avgifter. Information om upphovsrätt och tillstånd till reproduktion ska i alla förekommande fall anges i bildtexten. Ange den plats i artikeltexten som ska hänvisa till respektive bild med hjälp av hänvisning inom parenteser (Fig. 1, Fig. 2, osv.).

Slutnoter

I Lychnos används slutnoter med utgångspunkt från Oxfordsystemet. Referensen ska vara fullständig i den not där den förekommer för första gången. Notera att artiklar alltså inte åtföljs av separata bibliografier. Vid återkommande hänvisning används sedan en enhetlig kortform för samma titel. Var särskilt uppmärksam på följande:

Författarens namn ska vid första omnämnandet anges i fullständig form, med förnamn först och det fullständiga namnet följt av kolon.

Redaktörskap anges med ”red.” inom parenteser, oavsett antologins språk i övrigt.

Titlar ska vid första omnämnandet vara fullständiga med hela undertiteln, de två delarna ska åtskiljas av punkt. Titlar på monografier, antologier, samlingsverk, tidningar och tidskrifter ska stå i kursivstil; artiklar däremot inom citattecken [”_”]. Efter artikelnamn följer ett ”i”, följt av data om publikationen (tidskrift, boktitel, osv.).

Versaler i exempelvis engelska och tyska boktitlar används bara först i titel respektive undertitel, samt för de ord som enligt respektive språk ska ha stor bokstav. Engelsk praxis med versaler på alla huvudord brukas alltså inte.

Serietitlar för monografier anges inte, inte heller ”diss.” eller liknande för avhandlingar.

Förlagsort och utgivningsår ska för böcker anges inom parenteser, separerade med kommatecken. För översatta arbeten och senare upplagor anges därutöver originalutgåvans utgivningsår inom hakparenteser. Förlagsnamn anges inte.

Volymnummer och utgivningsår ska anges för vetenskapliga tidskrifter.

Sidhänvisning följer kommatecken och anges utan ”s.” eller ”sid.”. Sidintervall anges med tankestreck [–], inte med bindestreck [-]. Undvik ”ff.” och liknande, ange istället de exakta sidorna.

Referensen avslutas med punkt.
Exempel på referenser i slutnoter (inkl. sidhänvisningar):

Bok: Donald R. Kelley: The faces of history. Historical inquiry from Herodotos to Herder (New Haven & London, 1998), 55.

Redigerad bok: Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart Koselleck (red.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (Stuttgart, 1975), 11, 37.

Kapitel i bok: Christian Meier: ”Geschichte, Histoire” i Brunner, Conze & Koselleck (red.): Geschichtliche Grundbegriffe (Stuttgart, 1975), 96–97. [första gången fullständig information om boken och redaktörerna, som ovan, sedan förkortat]

Tidskriftsartikel: Zachary Sayre Schiffman: ”Renaissance historicism reconsidered” i History and theory 24:2 (1985), 12.

Efter första omnämnandet (där inte ”ibid.” är tillämpligt) används kortversioner enligt följande: Kelley: The faces of history, 55; Meier: ”Geschichte, Histoire”, 11, 37. Brunner et al. (red.): Geschichtliche Grundbegriffe, 96–97.
Schiffman: ”Renaissance historicism”, 12; Iggers: The German conception, 22. 

Recensioner

Lychnos recenserar vetenskaplig, svensk och/eller svenskspråkig idé- och lärdomshistorisk utgivning i vid betydelse, liksom utländsk utgivning om den behandlar idé- och lärdomshistoriska ämnen som kan anses vara av särskilt intresse för idé- och lärdomshistoriker i Sverige. Recensionsdelen har därmed till syfte att ge en så heltäckande som möjlig överblick av det föregående årets svenska/svenskspråkiga utgivning inom ämnet.

Recensioner kan skrivas på svenska, norska, danska och engelska. En särskild avdelning recenserar doktorsavhandlingar framlagda vid svenska och finlandssvenska lärosäten inom ämnet idé- och lärdomshistoria (återigen i vid mening). Bokrecensioner bör inte överstiga
 6 000 tecken inklusive huvud och blanksteg, avhandlingsrecensioner bör inte överstiga 20 000 tecken inklusive blanksteg. Undantag från dessa riktlinjer kan i vissa fall medges, men bara om du kontaktar oss på förhand.

Recensioner följer i huvudsak samma riktlinjer som artiklar, med följande undantag. Ge din recension en rubrik (annat än titeln på boken). 
Inled med ett recensionshuvud enligt följande:

Förnamn Efternamn [ev. (red.)]: Titel utan stora bokstäver annat än för att följa språkliga regler. Undertitel. Förlagsort: Förlag, utgivningsår. x+n s. ISBN XXX-XXX-XXX-XXX-X [3+3+3+3+1], inb./hft. [inbunden resp. häftad].

Exempel: Arthur Lovejoy: The great chain of being. A study in the history of an idea. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Press, 1936. ix+382 s. ISBN 978-067-436-150-8, inb.

Sidnumrera dokumentet.

Sidhänvisningar till den recenserade boken anges med sidnummer inom parenteser (utan ”s.” eller ”sid.” innan). Exempel:
Johanna Johansson återger förvisso de argument som framfördes av klubbens ledning (44–45), men hon ger ännu mer utrymme till deras kritiker (45–49).

Om du refererar till andra verk än det som huvudsakligen diskuteras, ge hela referensen direkt i löptexten. Väv in författarens namn och publikationens titel (samt eventuell undertitel, då åtskild med punkt) i texten; ange utgivningsort, utgivningsår och eventuell sidhänvisning (efter kommatecken) inom parenteser.

Exempel: Som Johanna Johansson skrev i sin banbrytande avhandling December igen. Tankar inför ett nytt år (Stockholm 1944, 33): ”Stockholm är i sanning Skandinaviens huvudstad, eller i alla fall en av dess huvudstäder.”

Använd inte fot- och slutnoter. Ge plats åt vad du vill säga i texten.

Recensioner namnges enligt mallen: ditt efternamn + understreck + bokförfattarens namn (exempel: ”Drakman_Holmqvist.docx”).

Tema

Artiklar avsedda för kommande tema-nummer.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.