Forum: Vad är problemet?

Uppfattningar om alkoholens skadeverkningar

  • Jan Blomqvist
  • Lisa Wallander

Abstract

I det följande visar vi att uppfattningarna om och definitionerna av alkoholvanor, som setts och ses som olämpliga eller avvikande, i själva verket är både motsägelsefulla och sinsemellan motstridiga, och att de har skiftat över tid och med sammanhang. Artikeln analyserar denna brist på samsyn och diskuterar vilka implikationer den kan tänkas ha för framtida forskning, praktik och policyöverväganden på området. Analysen är i huvudsak empirisk och deskriptiv, och vi har för enkelhetens skull avstått från att tillämpa exempelvis Benoits (2003) res- pektive Bacchis (2009) förvisso intressanta resonemang kring de berörda frågorna.

Publicerad
2018-03-28
Sektion
Artiklar