Call for papers: Krishantering, förvaltning och statsvetenskap

  • Edward Deverell
  • Eva-Karin Olsson

Abstract

Statsvetare intresserade av offentlig förvaltning har länge debatterat hur politiker och tjänstemän genomför sina uppgifter. Hur folkvalda och ämbetsmän väger olika centrala värden som demokrati, rättssäkerhet och effektivitet mot varandra i sitt beslutsfattande är en särskilt intressant fråga i detta sammanhang. För myndigheter gäller generellt att de ska utföra sina uppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt och samtidigt uppbåda legitimitet i folkets ögon. Då vårt moderna samhälle präglas av minskat förtroende, pressade ekonomiska ramar, ökad komplexitet och skärpta hotbilder i kombination med höjda säkerhetskrav och ökade förväntningar är sådana vardagliga utmaningar och värdekonflikter för myndigheter intressanta att fördjupa sig i. Dessa värdekonflikter ställs på sin spets i krissituationer präglade av hot mot grundläggande värden, tidspress och ökad osäkerhet, vilket gör krishanteringsprocesser till särskilt intressanta för statsvetare att studera (Boin et al, 2016; Deverell, 2010).

Publicerad
2018-03-27
Sektion
Översikter och meddelanden