Greater Access to Norwegian Scientific Publications

  • Sigrid Tollefsen The Norwegian Association of higher Education Institutions

Abstract

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Det norske Kunnskapsdepartementet ba i brev av 02.06.08 Universitets- og høgskolerådet (UHR) om råd om hvilke tiltak departementet bør prioritere for å stimulere til økt bruk av Open Access publisering av fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Kunnskapsdepartementet ba om gode tiltak som kan fremme egenarkivering og annen Open Access publisering. Målet er å øke tilgangen til forskningsresultater gjennom å stimulere til økt bruk av Open Access.

UHR har lenge arbeidet for åpen tilgang til forskningsresultater og delegerte arbeidet med å utarbeide svaret til Kunnskapsdepartementet til UHRs forskningsutvalg som etablerte en arbeidsgruppe. UHR foreslår ulike målrettede tiltak som kan bidra til at norske forskningsresultater blir mer åpent tilgjengelig. 

UHRs arbeidsgruppe mener at tilgang til vitenskapelige resultater er et viktig forskningspolitisk spørsmål.  I Norge har vi kommet langt når det gjelder etablering av åpne, institusjonelle arkiver, men det gjenstår fortsatt mye når det gjelder strategiutvikling og institusjonell forankring mht. bruken av arkivene og publisering i Open Access-tidsskrifter

En positiv holdning til Open Access-initiativet fra Kunnskapsdepartementet vil få stor betydning for utviklingen ved institusjonene. Kunnskapsdepartementet bør derfor støtte fri tilgang i politikkutformingen og i oppfølgingen av universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet bør oppfordre institusjonene til å utarbeide strategier og retningslinjer som bidrar til åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner i sine strategier for forskning.

Det langsiktige målet bør være at alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forskning skal være fritt tilgjengelig, med mindre det foreligger særlige grunner for å begrense tilgangen. Målet på kort sikt bør være at 50 prosent av alle publiserte tidsskriftartikler er åpent tilgjengelige innen 2015. For å nå målet må forskerne selv se fordelene med fri tilgang og være villige til å ta i bruk mulighetene som ny teknologi gir.

Kunnskapsdepartementet bør prioritere å støtte videreutviklingen og bruken av de institusjonelle arkivene. Det utelukker ikke publisering i Open Access-tidsskrifter. For å lykkes må institusjonene ha et bevisst forhold til kvalitet og hva de vil bruke sine institusjonelle arkiver til.

God infrastruktur handler om tilrettelagte arkiver som er enkle i bruk. Det er en stor fordel om fulltekstarkivet er direkte koplet til forskningsdokumentasjonssystemet. Arbeidsgruppen mener at man bør se både kjøp av abonnement på tidsskrifter og Open Access i sammenheng, og utforske muligheten av å innarbeide rettigheter i kontraktene som muliggjør gjør lagring og tilgjengeliggjøring i institusjonelle arkiver.

Published
2009-03-24
Section
Articles