Att socialiseras till forskare – Forskarhandledning utifrån ett fenomenologiskt perspektiv

Författare

  • Kristofer Hansson Lunds universitet

Nyckelord:

socialisera, forskarhandledning, fenomenologi, tyst kunskap, handlag

Abstract

I detta paper diskuteras forskarhandledningen utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med fokus på doktoranders sociali-seringsprocess. Genom begreppet socialisering finns det en möjlighet att synliggöra och förhålla sig till de processer som möjliggör eller be-gränsar doktorandens möjlighet att i forskarutbildningen bli forskare. Det fenomenologiska perspektivet används för att tydliggöra att denna process handlar lika mycket om kropp som intellekt. Socialiseringspro-cessen kan därmed betraktas som en färdighetsprocess där doktoranden lär sig ett akademiskt handlag. Ett antal teman problematiseras: dokto-randens eget ansvar för sin utbildning, akademin som den informella arbetsplatsen, den tysta kunskapen och doktorandens egna krav på sig själv. Detta paper bygger på intervjuer gjorda med doktorander och för-fatatrens egna erfarenheter av doktorandtiden.

##submission.downloads##

Publicerad

2017-01-12