Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i samtal om en vetenskaplig artikel

Lotta Bergman, Cecilia Olsson Jers

Sammanfattning


För många studenter har det visat sig vara svårt att tillägna sig det språk som används i högre utbildning (Lea & Street, 1998; Hoel Løkensgard, 2010). Hindren för studenten kan bli så stora att de får svårt att genomföra sina studier. En viktig uppgift men också en stor utmaning för högskolans lärare är att stödja studenter i deras språkutveckling så att fler får möjlighet att fullfölja sin akademiska utbildning. Den här artikeln bygger på en kvalitativ undersökning av hur studenter vid ett tillfälle samtalar om en vetenskaplig artikel som ingår i deras utbildning. Vårt syfte är att diskutera vilka möjligheter innehållet i studenternas samtal ger för att utveckla deras förståelse av den vetenskapliga texten och dess kontext. I analysen framstår tre teman som avgörande för vad samtalen kom att handla om: studenternas syn på artikelns användbarhet, deras syn på artikelns tillförlitlighet samt deras attityder till den. Undersökningens resultat understryker lärarens viktiga roll i textsamtalen och pekar bland annat på att studenter behöver utveckla såväl diskursmedvetenhet som kunskap om de villkor som omger forskare och deras skrivande för att förstå och kritiskt kunna granska en vetenskaplig artikel.


Nyckelord


akademiskt skrivande; tillförlitlighet; attityder; textsamtal;

Fulltext:

PDF