The Swedish Research Council and Open Access

  • Ingegerd Rabow Head Office, Lund University Libraries, Lund, Sweden

Abstract

Norges Forsknignsråd (NFR) beslutade i januari 2009 att kräva Open Access till forskningspublikationer baserade på NFR-finansierad forskning. /LINK Frantsvåg/

Det svenska Vetenskapsrådet (VR) signerade Berlindeklarationen 2005. Vid ett styrelsemöte december 2008 diskuterades ett ev. kontraktskrav på OA, men beslutet sköts upp. I en pressrelease http://www.vr.se/huvudmeny/pressochnyheter/nyhetsarkiv/nyheter2008/ingetbeslutomkravpaopenaccessan.5.325716ea11d7602a6d1800013111.html hävdar VR att endast få svenska universitet/högskolor erbjuder öppna arkiv. Man refererar till en enkät av SUHF, Sverigens Universitets och högskoleförbund.

Olyckligtvis var denna enkät inkomplett (15 svar av 42 U/H) och därmed missvisande.  I verkligheten erbjuds öppna arkiv av samtliga svenska universitet utom Karolinska institutet.

 Alla högskolor har också arkiv (tre under planering) utom ett par små högskolor med mycket få publikationer samt de sju konstnärliga högskolorna.

Lunds universitets publikationsdatabas LUP har erbjudit värdskap för eventuella hemlösa. För Karolinska institutets forskare finns alternativet PubMed Central.

VR och andra medlemmar av EUROHORC  (http://www.eurohorcs.org/E/Pages/home.aspx) arbetar nu med ett förslag till European Science Foundation (http://www.esf.org/) från Wellcome Trust (WT). http://www.wellcome.ac.uk/ WT föreslår en europeisk PubMed Central för sakkunnigbedömda forskningsartiklar inom medicin och biomedicin. Förslaget bygger på succén med UKPMC.

Section
Articles