Om digitaliseringen och metadataproduktionen

Digitaliseringen av Botaniska notiser är gjord vid Universitetsbiblioteket i Lund.

Följande avvägningar har styrt metadataproduktionen, det vill säga beskrivningen av den digitaliserade tidskriften:

1839–1980

Tidskriften har beskrivits på nummernivå, år för år. Till varje nummer har en innehållsförteckning fogats.

Primärt fokus har varit att beskriva tidskriftens artiklar och göra dem sökbara. Signerade recensioner och litteraturöversikter är också beskrivna, dock inte mindre notiser, osignerade recensioner, mötesreferat och dylikt.

Söksidan kan användas för att söka på artikelförfattare eller artikeltitlar (vid avancerad sökning ska dock inte titelfältet användas, utan titeln sökes i fältet "Sammanfattning"), men användaren uppmanas också att använda de register som förekommer i varje volym, eftersom där finns förteckningar över annat material, till exempel vilka växtarter som behandlas i volymen, och var.

Originalstavning har tillämpats, även för tidskriftens olika avsnitt.