Arbetsliv i omvandling

Arbetsliv i Omvandling är en vetenskaplig refereegranskad skriftserie som ges ut av Arbetsmiljöhögskolan (AMH), Lunds universitet, i samarbete med Forum för Arbetslivsforskning i Sverige (FALF), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning CTA (Malmö högskola), Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (SLU Alnarp).

Skrifterna vänder sig både till forskare och till andra som är intresserade av att fördjupa sin förståelse av arbetslivsfrågor. I serien publiceras avhandlingar, antologier och originalartiklar som beskriver och analyserar arbetslivets omvandling och utveckling. Bidragen kan utgå från forskning om utvecklingen av arbetslivets organisationer och institutioner, men även behandla olika gruppers eller individers situation i arbetslivet. Fokus för tidskriften Arbetsliv i Omvandling är att spegla de förändringsprocesser som arbetslivet för närvarande genomgår.

Det innebär att manuskript som behandlar olika organisationers utveckling i relation till teknik, kultur, kunskapsbildning och arbetsmiljö är välkomna. Analyser av ekonomiska och sociala förändringsprocesser och villkor i lokala, regionala och globala sammanhang är av intresse. Bidrag som rör institutionella förhållanden som frågor om makt och inflytande ur genus-, klass- och etnicitetsperspektiv är också önskvärda, liksom de som berör utvecklingen av den arbetsrättsliga regleringen.

Tidskriften är med på Norska listan (Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)), Nivå 1.

 


Nr 3 (2017): Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen En kunskapsöversikt baserad på internationell forskning


Omslagsbild