Om tidskriften

Svensk Teologisk Kvartalskrift, som grundades 1925, har som ambition att främja och utmana det offentliga teologiska samtalet.

Tonvikten ligger på systematisk teologi, sådan den bedrivs vid ledande svenska lärosäten, men religions- och kyrkohistoria, bibelvetenskap och allmän religionsvetenskap har också en given plats.

Svensk Teologisk Kvartalskrift vill belysa och problematisera den nutida teologins forskning och förutsättningar, gärna utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, och publicerar i varje nummer ett flertal artiklar och teologiskt relevanta recensioner av aktuell svensk och internationell litteratur.

Därtill informeras om särskilda teologiska evenemang.

Publiceringsfrekvens

Svensk Teologisk Kvartalskrift utkommer med fyra nummer per år.

Prenumerera

Önskar du prenumerera på Svensk Teologisk Kvartalskrift? Kontakta i sådana fall redaktionssekreteraren Martin Nykvist, stk.red@ctr.lu.se. Uppge namn och adress.

Prenumerationsavgiften är 300 kr. per år (190 kr. för studerande) inom Sverige och 400 kr. för övriga världen. Summan insättes på BankGiro 5945-4876.

Referentgranskning

Svensk Teologisk Kvartalskrift är en referentgranskad tidskrift. De artiklar som inkommer till tidskriften granskas av två från redaktionen fristående ämnesexperter utifrån givna riktlinjer. Granskningen är i den mån det är möjligt dubbelblind, det vill säga att författarna och granskarna är anonyma i relation till varandra.

Med stöd från

Svensk Teologisk Kvartalskrift utges med stöd från:

Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse)

Olaus Petristiftelsen